ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

          วันที่  28  สิงหาคม  2563  เวลา  09.30 น.  นายก อบจ.ร้อยเอ็ด  มอบผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2563 และคณะจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็

 

Super User