ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมืองโอท๊อปซิตี้ ถนนเปรมประชาราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 043 - 516715 edu101roiet@gmail.com

   

กิจกรรมโครงการกองการศึกษา อบจ.ร้อยเอ็ด

 

 

        วันที่  2    พฤศจิกายน   2563  นายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด มอบหมายนายทรงศักดิ์   ทุงจันทร์  ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิด”นิทรรศการปีส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด“ ณ ศาลาดวงตะวัน ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

             

 

 

        วันที่ 5 พย 63 TK park Roi Et จัดกิจกรรมเล่านิทานเสริมสร้างพัฒนาการด้าน EQ ให้กับน้องๆ ศพด. อบต. โหรา อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด เครือข่ายของเราค่ะ กิจกรรมที่เราจัดมีดังนี้นะคะ
             1. เล่านิทานไดโนน้อยพัฒนา EQ
             2. ต่อจิ้กซอ
             3. TK AR
             4. AR book Dinosau

             

 

      

             
               วันที่ 10 พย 63 TK park Roi Et จัดกิจกรรมเล่านิทานเสริมสร้างพัฒนาการด้าน EQให้กับน้องๆ ศพด. บ้านเอื้ออาทร อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เครือข่ายของเราค่ะ กิจกรรมที่เราจัดมีดังนี้นะคะ
                        1. เล่านิทานไดโนน้อยพัฒนา EQ
                        2. ต่อจิ้กซอ
                        3. TK AR
                        4. AR book Dinosaur

      

             
             
                 วันที่  12 พย 63 TK park Roi Et จัดกิจกรรมเล่านิทานเสริมสร้างพัฒนาการด้าน EQให้กับน้องๆ ศพด. บ้านดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เครือข่ายของเราค่ะ กิจกรรมที่เราจัดมีดังนี้นะคะ
                       1. เล่านิทานไดโนน้อยพัฒนา EQ
                       2. ต่อจิ้กซอ
                       3. TK AR
                       4. AR book Dinosaur

      

             
             
                              วันนี้ 1 ธันวาคม 2563 TK park Roi Et จัดกิจกรรมเล่านิทานเสริมสร้างพัฒนาการด้าน EQ ให้กับน้องๆ ศพด. บ้านแก่นทราย สังกัด อบต. รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เครือข่ายของเราค่ะ กิจกรรมที่เราจัดมีดังนี้นะคะ
                                   1. เล่านิทานไดโนน้อยพัฒนา EQ
                                   2. ต่อจิ้กซอ
                                   3. TK AR
                                   4. AR book Dinosaur

      

                          
                              
 
                               วันที่  1  ธันวาคม  2563  นายทิวา มวยดี ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ร้อยเอ็ด มอบหมายผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 1/2563 ณ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด
 

 

 

          วันที่  28  สิงหาคม  2563  เวลา  09.30 น.  นายก อบจ.ร้อยเอ็ด  มอบผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2563 และคณะจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ.จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็

 

 

          วันที่  28  สิงหาคม  2563  คณะครู ผู้ปกครองและน้องๆ จาก ศพด.บ้านหนองนาหล้า อบต.โหรา มาทัศนศึกษาที่ TK park Roi Et จ้า.. เชิญชวนมาทัศนศึกษาค่ะ

 

 

          วันที่  9   กันยายน  2563  เวลา  09.00  น.  นายชาติชาย    ชมเชี่ยวชาญ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด

                               

     
     > ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
     > ข้อมูลแผนงานโครงการ
     แผนพัฒาการศึกษา
     > แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
     > แบบคำขอใช้สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
     > ระเบียบการขอใช้สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

 

ฮีตสิบสอง

              ฮีตสิบสอง หมายถึงประเพณี 12 เดือนที่เกี่ยวเนื่องกับหลักทางพุทธศาสนา ความเชื่อและการดํารงชีวิตทางเกษตรกรรมซึ่งชาวอีสาน ยึดถือปฏิบัติกัน มาแต่โบราณ มีแนวปฏิบัติแตกต่างกันไปในแต่ละเดือนเพื่อให้เกิดสิริมงคลในการดําเนินชีวิต เรียกอย่างท้องถิ่น ว่างานบุญ ชาวอีสานให้ความสําคัญกับ ประเพณีฮีตสิบสองเป็นอย่างมากและยึดถือปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอนับเป็นเอกลักษณ์ของ ชาวอีสาน อย่างแท้จริง คําว่า "ฮีตสิบสอง"มาจากคําว่า "ฮีต" อันหมายถึงจารีต การปฏิบัติที่สืบต่อกันมาจนกลายเป็นประเพณี "สิบสอง" คือประเพณีที่ปฏิบัติตามเดือนทางจันทรคติทั้งสิบสองเดือน

คองสิบสี่

              เป็นบทบัญญัติทางสังคมของชาวอีสานให้เป็นหลักปฏิบัติต่อกันสําหรับคนในสถานภาพต่าง ๆ มาแต่โบราณโดยใช้เป็นคําบอกเล่าขาน สืบต่อกันครั้ง ยังไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร "คองสิบสี่" มักเป็นคํา กล่าวควบคู่กับคําว่า ฮีตสิบสอง สันนิษฐานไว้ 2 ความหมาย ว่ามาจากคําว่า คลอง หรือครรลองเป็นคํานามหมายถึง ทางหรือแนวทางเช่น คลองธรรมหรือมาจากครองซึ่งเป็นคํากิริยามีความหมาย ถึงการรักษาไว้ เช่น คําว่า ครองเมือง ครองรักครองชีพโดยที่ชาวอีสานไม่นิยมออก เสียงคํากล้า ดังนั้น คองสิบสี่น่าจะมีความหมายถึง แนวทางที่ประชาชนทําไปชาวบ้านหรือสงฆ์พึงปฏิบัติ 14 ของท้องถิ่นบ้านเมือง

  

ปฎิทินการใช้สนามกีฬา

จำนวนผู้เข้าชม

028992
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
33
85
281
28365
161
1459
28992

Your IP: 3.216.79.60
2020-12-03 16:57